Monika Orłowska

radca prawny

Jestem radcą prawnym. Mam za sobą kilka lat pełnienia obowiązków prokuratora. Wcześniej pracowałam w samorządzie terytorialnym. W zakresie swoich obowiązków miałam współpracę z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi przedsiębiorcami.
[Więcej >>>]

Skorzystaj z pomocy

Skorzystaj z mediacji on-line

POMÓŻ SOBIE – POMÓŻ INNYM

Powiedz mi o tym, że dzwonisz/piszesz do mnie po przeczytaniu tego artykułu, dzięki temu 10% honorarium trafi na konto Fundacji web.lex.

Mediacja on-line

Wbrew rozpowszechnianym przez massmedia przekonaniom o braku możliwości porozumienia pomiędzy różnymi stronami sporu – moje doświadczenie  wskazuje na bardzo duże zainteresowanie możliwościami, jakie daje mediacja.

Tym wpisem wychodzę naprzeciw coraz częstszym pytaniom o możliwość przeprowadzenia mediacji on-line.

Ta forma mediacji pozwala przeprowadzić postępowanie mediacyjne, gdy strony chcą mediacji, ale z różnych względów nie jest możliwy osobisty kontakt z mediatorem lub nie jest możliwa osobista styczność stron.

Mediacja on-line zapewnia także oszczędność czasu, sprawność i szybkość postępowania.

Etapy mediacji on-line

1. REJESTRACJA

Postępowanie mediacyjne on-line poprzedzone jest postępowaniem rejestracyjnym.

Na tym etapie ustalane są strony mediacji i przedmiot sporu. Po otrzymaniu opłaconego wniosku o przeprowadzenie mediacji do każdej ze stron wysyłam zaproszenie do wzięcia udziału w mediacji. Razem z nim przygotowywana jest i wysyłana do podpisu stronom umowa o mediację.

Opłata rejestracyjna wynosi 500 zł. Potwierdzenie zapłaty jest wymaganym załącznikiem do wniosku o mediację.

W przypadku rezygnacji z mediacji przed zaproszeniem drugiej strony do udziału w mediacji lub odstąpienia wnioskodawcy od mediacji w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji opłata rejestracyjna podlega zwrotowi

Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi w przypadku odmowy wszczęcia mediacji przez drugą stronę.

2. MEDIACJA

Właściwe postępowanie mediacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez obie strony pisemnego oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w mediacji.

Każda ze stron ma 14 dni na zapoznanie się z umową o mediację i przesłanie mi pisanej umowy i oświadczenia o zgodzie na mediację.

Gdy tylko otrzymam oba podpisane egzemplarze umowy – ustalam termin spotkań online.

Rozmowy mogą się odbywać przy jednoczesnym udziale obu stron lub prowadzone w formie spotkań indywidualnych – z każdą ze stron osobno. Ponadto każda ze stron może występować z własnym pełnomocnikiem.

Podczas spotkań ustalamy indywidualne spojrzenie każdej ze stron na przedmiot sporu. Znajdujemy punkty wspólne i możliwości rozwiązania problemu. Wspólnie wypracowujemy treść ugody.

Po podpisaniu  przez wszystkich uczestników postępowania mediacyjnego, ugoda jest przesyłana do sądu celem zatwierdzenia.

Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc orzeczenia sądowego i może się stać tytułem wykonawczym dla komornika sądowego.

 

Postępowanie mediacyjne nie zostanie wszczęte jeżeli:

– druga strona nie wyrazi zgody na udział w mediacji, albo

– w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronom zaproszenia do wzięcia udziału w mediacji nie zostaną mi odesłane podpisane umowy i oświadczenia o zgodzie na mediację.

Koszty mediacji

Na koszt mediacji składa się stała opłata rejestracyjna – wymagana przy składaniu wniosku o przeprowadzenie mediacji, oraz opłata mediacyjna – ustalana ryczałtowo od całości sprawy bądź liczona za każdą godzinę pracy mediatora.

W celu rozpoczęcia mediacji on-line proszę o uważne wypełnienie „Formularza mediacji”:

  Wnioskodawca mediacji

  Druga strona postępowania

  Przedmiot postępowania mediacyjnego

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

   

  ————————————————————

  Wpisy na tej stronie nie są poradami prawnymi. Zawierają ogólne zarysy obowiązujących przepisów i przykłady możliwości regulacji prawnej rożnych życiowych sytuacji. Ich celem jest popularyzacja wiedzy i przybliżenie jej zainteresowanym osobom.

  Jeśli potrzebujecie Państwo mojej konsultacji w zakresie mediacji – zapraszam do kontaktu. Z przyjemnością Państwu pomogę. Mój adres e-mail: poczta@orlowskam.com nr tel.: 0048 530 892 582.